Ordinacions

PROLEG

img_1

40 anys, es un momenten la vida mundanal,
la Ciencia té nova gent
i més lluminós fanal.
Tot s'enfila fins al bec
per adressar un cap nou
lo resec, avui es tou
il tou ja s'ha fet reseco
I es que la vida es aixis
per assó s'ha fet precis
un retoc d'ordinacions
que f6ren lIur temps la guia
de les nostres il·1ucions,
renolladas al día

I

img_2

La primera, clar i net
ho fonamenta quand diu:
va neixer i no ha estat fet
el nostre Ilerdenc Caliu.
Es ben cert que té un estol
de mares que l'enlluernan,
la mare d'en Rossinyol
la mare del cel, Eterna,
i un altre mare de Deu
la titular del Caliu
blanca i pura com la neu
que es l'esperit del nostre niu.
De pare no en té mes que un
el nostre pare que estau ...
acabal si no ets babau)
en lo cel, amén i amunt.

II

img_3

Com que Lleida s'ha fet grant
amb els filIs d'una altra flora
que cantaren l'emigrant
i veniren en bon hora,
la segona ordinaci6
tindrá llurs ensopegades
dones la primera oraci6
renovada en ses alades
dirá que el Caliu aguanta
fins aquest precis moment,
Caliuencs fins a quaranta
llerdencs de cor valent,
i si el nombre u traspassa
ben vinguts, no seran massa;
pero si ens toqués la rifa
i tinguerem un casal
espacios i amb 11ur catifa
forem Hotel i no Hostal.
Tan cabal ordinaci6
es ben ajustada, i diu
(posemi forca atenci6)
que per ésser del Caliu
no més caldrá que els que hi son
ho vulguen que hom sigue.
En produir-se aque11 buit
que es preveu per algún día
(un soci que per descuit
avorriment o manía
ha dejat de respirar)
els homes que restarant
faran proposta a omplenar
degudament la vacant,
i que fent us del radar
que tenim tots al cerve11
amagat per cIosque i pe11,
com sigue graci6s un nom
que es un joc que el sap tot-hom,
fent us d'un secret sumari
com el d'un confesonari,
direm noms al President
que fará una relaci6
de la catalana gent
que entrará en la votaci6.
Convocada Caliuada,
es passará a la elecció
de la novella nivada.
Llegides les paperetes
d'aquells fulanos de tal
(eleccions pures i netes)
l'elegit dura fanal ...
El President del Caliu
home molt discret i viu,
desgranará la magrana
del nombrat, de bona gana;
com fasi fil blanc fil negre,
discretament, ja es a fora
(per genit la gent del Segre,
no som al mitj ni a la vora).

III

img_4

aquesta diu que tot tinguem present
la mes cabal amistat,
dones les nostres opinions
son raons com un esclat
de virtuts i discrecions.
Del cancell fms porta en dins,
penjarant els paladins
medallas i escapularis,
dones l'ambient del nostre niu
pels oropells, no te armaris
ni reverencias al viu ...
germanor, vol dir Caliu.
Si algun caliuenc demana
el casal per una festa
familiar, de bona gana
es dirá -si- a la requesta;
més en aquest vint de bastos
ells pagarant els gastos.
No es consentirá ja mai
que no entren les Senyores
caliuenques a tot dret,
del nostre ramat pastores,
tambe beuen a galet
xirritant la porronada
en qualsevol Caliuada.
Aquestes ordinacions
que sont les noves cancons
d'una Lleida renovada,
es llegirant al neófit
en concedir-li els honors
d'llerdenc de nova entrada
en primera Caliuada

IV

img_6

La quarta es un bon tractat
prou lligat i articulat.
El nou entrant restará
un llarc temps en llibertat
de dir ben clar i catalá
m'entorno, que assó es la lluna,
o bé romandrá content
fruint de la grant fortuna
del nostre Caliu calent.
De s'ha volada aquest temps
l'hi cercara bon servei
per comprobar si es de llei
el caliu d'aquets pagesos,
per mirar si bé s'hi troba
i que comprovin els altres
si esta fet un pocarobas
o pot viure entre nosaltres.

V

img_6

Aquesta quinta no es grata
dones tracta de saldar contes
amb aquells filons de plata
del nou "parto de los montes";
despeses, sosteniment,
tot es cobrirá a prorrata
tant si plou como si fa vent;
avans d'encarir la cuota
de les dos mil cada mes,
la Direcció pendrá nota
per si l'aument l'hi fa el pes,
en cas negatiu ... no rés.

VI

img_7

La sisena vol i dol,
el nostre ilerdenc Caliu
es goberna per si sol
i perque no es diga, diu
que es nombrará President
amb el nou ceremonial
de la actual democracia
que es un joc de poca gracia
pero forca solemnial.
Durará la Presidencia
mentre tingui la paciencia
d'aguantar els elements
que es titulen Caliuencs.
Nombrará la nova junta
entre els caparrons adients,
triant-los de punta a punta
desde el baix fins a les dents,
i cap altre fonnulisme
que el control... fé de bautisme.

VII

img_8

La setena s'ha d'escriure
amb mayuscules gegants.
Com un dels estimulants
de la joia del bon viure
arrela en el paladar
i en el beure moderat,
els membres d'aquesta llar
llerdencs del bon esclat,
cada mes s'aplegarant
per refer la mossegada
dones aixis s'entaularant
en tipica Caliuada.
A manca d'ensotanat
ha de beneir la taula
el President, a desgrat
de tot síndrome de mandra
s'ha de menjar més que bé,
beure del negre, xerrar
i riure a dojo ... convé
no arribar-se a marejar.
Prohibit tenninantment
fer mala cara, igualment
el tenir mal de queixals,
el dir coses ofensives
indignes de gent com cal,
poden ésser agressives;
callar-se el que pugui fer
pessigolles a tot drap,
i el tractament de vosté
que no cau pas gens de bé
un us tan ceremonios
entre companys, á desgrat
ja dels anys 6 dels respectes.
Será sempre obligatori
per moltisimes raons,
el cultiu del repertori
de records i tradicions
de nostra volguda terra
que cada jorn ens aferra.
Donar conte de rebot
de lo que passi pel mon
i que interesar-nos pugui;
les xafarderies son
penneses de bon autuvi
contar-les, que de bon gust
entre gent com cal, no deuen
quedar al pap, i es ben just
que del pap es descarreguen;
será no obstant grossería
parlar politiquería.

VIII

Caliuades en direm
dels apats que celebrem,
i com s'ha dit, una al mes
com a minim em farem,
éssen sempre obligatoria
la del dia vint i vuit
de Desembre "jour" de gloria
dia del descuit i el cuit.
Al final de la Caliuada
entre xerrit i chupada
es senyalará la date
de la próxima jugada
al ensems direm breument
aquella elocuent posdata
"alió del tema obligado",
dones la democracia ens diu
casi sempre, i a priori
que l'home parla i escriu
quant li plau en el Caliu;
no obstant será obligatori
cultivar les tradicions
per moltissimes raons.
Es precis tenir present
que a totes les Caliuades
siguin sopars o dinades
s'hi anirá personalment,
qui no hi sigui, pagará
tot el preu del seu cobert
i que tingui per ben cert
que a tot temps abonará
(assó si de molt bon grat)
el cobert que s'ha jalat.
No deixarem pas de banda
¿que es fará de la vianda?
solsament la menjarant
els que allí s'hi trobarant.
Les excuses d'assistencia
admissibles per frequents
(fora el cas de la demencia)
tant sols seran les següents:
comprobada defunció,
el cas d'una extremaunció,
la mes obligada absencia
de tenir el culllogat,
en aquest cas, diu la ciencia
que está prou justificat,
un cas de greu malaltía
o bé un mort en la familia
sigui home, dona o "tia"
exeptuant l'hemofilia.
Caldrá no obstant avisar
d'un descuit de respirar.
A les nostres Caliuades
no podrant pas assistir-hi
els que no porten el ciri
cebes ja grillades.
Per correu s'avisará,
dones avui la feina es llarga
el viure es aixelebrat
tothom esta carregat
d'afers de la vida amarga.
En aquesta ordinació
no será de més l'esment
queclafortun~minyó
que guanyá la oposició
per ocupar un seient
en la taula beneida
de les nostres caliuades,
pagará de bona entrada
la cuota que s'ha fet mida
per conviure entre nosaltres,
amb aquest abonaré
que no es més que una penyora,
pot l'entrant estar seré ...
no es fixará dia i hora.
Ha de esser un greu motiu
l'expulsió al no assistir
seguides tres caliuades;
un fallo a la discreeió
será prou per l'expulsió.

img_9 

NOTA

Aqueste composició
literaria "Majus Opus"
es la nostra ordinació,
"i finis coronat dropus".